logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Stanovisko vyžádané Ministerstvem životního prostředí ČR

Vzhledem ke špatné adrese jsme teprve 2.9. 1998 obdrželi k vyjádření výše uvedenou zprávu, takže jsme nemohli podat stanovisko v požadovaném termínu do 15.8. 1998.

Stanovisko STUŽ k návrhu zákona o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

k Dokumentaci o hodnocení vlivů stavby Modernizace mletí cementu v závodě Králův Dvůr na životní prostředí

Stanovisko STUŽ k investičním záměrům firmy Českomoravský cement, a.s. v berounské kotlině

Stanovisko předsednictva STUŽ k jednání firmy Brend, s.r.o. ve vztahu k záměru výstavby Rekreačního parku Rajchéřov

Stanovisko předsednictva STUŽ ke spolupráci MŠMT a MŽP a ke zlepšení stavu ekologické výchovy a vzdělávání (výchovy k udržitelnému způsobu života)

Stanovisko předsednictva STUŽ k násilnostem, které se udály v sobotu 16. 5. 1998 v Praze a k jejich mediální odezvě

k přístupu ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR Ing. Václava Obluka k proceduře projednávání návrhu koncepce MDS ČR ”Rozvoj dopravních sítí do r. 2010”

 ke kandidatuře ČR na uspořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2003 v Jizerských horách (Ski 2003) s výzvou vládě České republiky a účastníkům kongresu Mezinárodního lyžařského svazu.

Stanovisko předsednictva STUŽ k Mnohostranné dohodě o investicích

29 států OECD – mezi nimi i Česká republika – mělo 27. dubna 1998 podepsat Mnohostrannou dohodu o investicích, známou pod zkratkou MAI (Multilateral Agreement on Investments). Tato dohoda je projednávána na tajných jednáních od roku 1995 z iniciativy některých nadnárodních společností a na veřejnost (zvláště pak českou) proniká jen minimální množství informací. Svým významem tato dohoda daleko přesahuje některé obsáhle diskutované dvoustranné dohody, např. Česko-německou deklaraci. Teprve na začátku tohoto roku bylo OECD donuceno uveřejnit předběžný text dohody. Více než 500 nevládních organizací z celého světa vyjádřilo ve společné deklaraci nesouhlas s touto dohodou. V posledních dnech bylo odloženo podepsání této smlouvy minimálně o rok – na tento časový posun měl vliv především veliký nátlak mnoha nevládních organizací.

Stanovisko předsednictva STUŽ

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) konstatuje, že následky červencové extrémní povodně v severovýchodní ČR významně negativně ovlivnila  lidská činnost, takže se zvýšil rozsah škod.

Stanovisko předsednictva STUŽ k záměru výstavby věžového domu na Václavském náměstí v Praze

Společnost pro trvale udržitelný život se kromě řady jiných oblastí účastní i ve správních řízeních, která se týkají výstavby některých částí tzv. městského okruhu (MO) v Praze na Smíchově. Jde o umístění staveb pro automobilovou dopravu uvnitř města, které mají mimořádně závažný vliv na životní prostředí i městskou strukturu nejen na Smíchově, ale i v dalších oblastech města. Přitom je tzv. městský okruh v celé své severozápadní polovině dosud navržen způsobem, který neodpovídá jeho funkci, kterou má plnit a jeho označení je matoucí.