logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

k přípravě energetického zákona.

Výroba energie je jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění životního prostředí v naší republice. Dočasný pokles výroby v minulých letech vedl ke snížení spotřeby energie a tím přispěl i k podstatnému zlepšení některých faktorů životního prostředí. V současnosti však opět dochází k růstu spotřeby energie, především elektrické a tím i k nárůstu produkce škodlivých látek.

k situaci ve slovenské kultuře.

Je to nedělitelnost lidských svobod, která nás vede k tomuto „vměšování“ do záležitostí sousedního státu, s nimž jsme sdíleli více než půl století společný osud.

Stanovisko STUŽ k prospekci zlata v Čechách a k horní legislativě.

Dne 3. září tohoto roku se v rámci činnosti našeho občanského sdružení konala veřejná diskuse o problematice prospekce a případné těžby zlata v Čechách. Na závěr této diskuse byly formulovány a schváleny tyto náměty a návrhy:

ke kompetencím v lesním hospodářství při příležitosti projednávání kompetenčního zákona v Parlamentu ČR.

Ministerstvo životního prostředí České republiky bylo založeno bezprostředně po listopadu 1989 pro komplexní výkon státní správy jako extendované ministerstvo vnitra, jemuž byly zákonem svěřeny péče o všechny složky životního prostředí i ochrana životního prostředí jako celku. Ve volebním období 1992 - 1996 byly kompetence MŽP ČR omezovány způsobem, jehož pokračování by směřovalo ke zjevné zbytečnosti tohoto úřadu.

Příloha číslo 2 Koaliční dohody ODS, KDU-ČSL a ODA ze dne 27.6.1996 v bodě 16 uvádí, že „Kompetence ve vodním hospodářství bude převedena z Ministerstva životního prostředí na Ministerstvo zemědělství.“

Ministr životního prostředí František Benda ostře vytkl autorům pořadu České televize „Nedej se“ , že se dopouštějí osobních útoků i útoků na celou transformaci naší ekonomiky, že prosazují zájmy politické opozice a zkreslují problematiku životního prostředí. Rada České televize se vyjádřila, že uvažuje o tom, že podá řediteli České televize na pořad „Nedej se“ stížnost a žádost o nápravu.

Stanovisko předsednictva STUŽ k vládnímu návrhu Zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (Sněmovní tisk 2035).
Stanovisko předsednictva STUŽ k vládnímu návrhu novely stavebního zákona čís. 50/1976 Sb. ve znění novely č. 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a č. 43/1994 Sb. a k návrhům prováděcích vyhl. č. 83-85/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 276-278/1992 Sb.

V lednu 1996 provedlo Ministerstvo životního prostředí ČR v jediném pololetí již druhou reorganizaci nejkonsolidovanějšího pracoviště státní ochrany přírody - Střediska monitoringu a ekologie krajiny v Brně a jeho vedoucí RNDr. Mojmír Vlašín bly propuštěn pro údajné porušovnání pracovní kázně. Protože odborná i organizační způsobilost dr. Vlašína je mimo jakoukoliv pochybnost. důvodem výpovědi mohly být pouze jeho veřejně zastávané postoje v kauzách, na nichž se projevuje obzvlášť vypoukle sterilnost, ne-li společenská škodlivost postojů současného vedení Ministerstva životního prostředí ČR: sabotáž rebitalizace vodního díla Nové Mlýny na Dyji, okleštění návrhu národního parku České Švýcarsko, ponechání vojenské střelnice v Národním parku Podyjí, pokusy o privatizaci jeskyní a stavba lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, rozbředlé postoje v kauzách prospekce a těžby zlata a dalších nerostných surovin a do budoucna - obábáme se - další výstavba v chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Pálava.